Tag Archives: Xiamen University

Buddhist Reform in 20c China & Singapore

A review of Kuayue Zhong, Xin de fojiao dashi: Zhuandao fashi yanjiu 跨越中、新的佛教大师: 转道法师研究 (A Master across China and Singapore: Research on Venerable Zhuandao), by…